Wprowadzenie

W dniu 21 września 2020r. została opublikowana Specyfikacja Techniczna PKN-CEN/TS 54-14:2020-09 w wersji angielskiej, funkcjonującej w Europie jako Specyfikacja Techniczna CEN/TS 54-14:2018.

PKN-CEN/TS 54-14:2020-09 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji zwanej dalej specyfikacją wprowadza zmiany w dotychczasowej normie PKN-CEN/TS 54-14:2006.

Główne zmiany w specyfikacji dotyczą:

  • promieni działania czujek pożarowych,
  • maksymalnej wysokości montażu detektorów,
  • poziomu natężenia dźwięku sygnalizatorów akustycznych,
  • wpływu wentylacji na rozmieszczenie czujek pożarowych,
  • zabezpieczenia pustek budowlanych ze względu na obciążenie ogniowe,
  • planowania rozmieszczenia czujek płomienia,
  • podział na strefy dozorowe.

Detektory

Zmiany w Specyfikacji Technicznej PKN-CEN/TS 54-14:2020-09 dotyczą zasad rozmieszczenia czujek pożarowych oraz ich wysokości instalowani.

W przypadku czujek dymu zmniejszono promień wykrywania z 7,5 m do 6,2 m i określono maksymalną odległość między detektorami wynoszącą 8,8 m oraz maksymalną odległość od ściany lub przeszkody wynoszącą 4,4 m.

W przypadku czujek ciepła zmniejszono promień wykrywania z 5 m do 4,5 m i określono maksymalną odległość między detektorami wynoszącą 6,4 m oraz maksymalną odległość od ściany lub przeszkody wynoszącą 3,2 m.

Ta aktualizacja powoduje wzrost liczby czujek pożarowych, które powinny być używane w pomieszczeniu.

Zmianie uległa odległość montażu detektora poniżej sufitu z 5% do 10% wynikająca z istnienia poduszki powietrznej.

Kolejną zmianą dla punktowych czujek dymu jest wysokość montażu z zwiększona z 11 m do 12 m a nawet do 16m w szczególnych przypadkach pożarów płomieniowych.

W przypadku liniowych czujek dymu podobnie jak w punktowych czujkach dymu zmniejszył się promień wiązki detekcyjnej z 7,5 m do 6,2 m co oznacza zmianę szerokości dozorowanej przestrzeni z 15 m do 12,4m. Wzrosła natomiast wysokość instalowania z 25 m do 45 m przy zalecaniu wykonania pożarów testowych.

Sygnalizatory

Kolejną zmianą w Specyfikacji Technicznej PKN-CEN/TS 54-14:2020-09 jest minimalny poziom natężenia dźwięku sygnalizatorów alarmowych. Aby alarm pożarowy został skutecznie rozgłoszony w budynku, sygnalizatory akustyczne muszą być wyraźnie słyszane i odpowiednio głośniejsze od tła akustycznego. Zgodnie ze starym standardem, jeśli w budynku, w którym wybuchł pożar, występuje dźwięk trwający dłużej niż 30 sekund, sygnalizatory musiały wydać ostrzeżenie dźwiękiem o 5 dB (A) wyższym niż dźwięk otoczenia. W nowej wersji normy EN 54-14 wartość ta została zaktualizowana do 10dB (A).

Ponadto, zgodnie ze starą wersją normy, sygnalizator alarmowy nie może przekroczyć granicy natężenia dźwięku 120 dB (A) w żadnym miejscu, w którym znajdują się ludzie, w nowym standardzie wartość ta została zmniejszona do 118 dB (A).