Opracowywanie Dokumentów

Opracowywanie dokumentów:

  • SIWZ (specyfikacje techniczne) – opracowywanie dokumentacji przetargowej w zakresie ochrony ppoż. niezbędnej do wyboru realizatora. Serwis obejmuje również ocenę ofert od strony technicznej.
  • Koncepcja ochrony ppoż. – identyfikacja zagrożeń, dobór zabezpieczeń, procedur bezpieczeństwa wraz z wytycznymi do projektowania. Dokument może być opracowywany w oparciu o prawo polskie, standardy techniczne (polskie, UE i światowe).
  • Studium zagrożenia wybuchem – identyfikacja zagrożeń, klasyfikacja stref zagrożenia wybuchem, dobór zabezpieczeń, ocena ryzyka, wytyczne dla projektowania.
  • Pasywne systemy zabezpieczeń (podział na strefy pożarowe, ochrona elementów budynków) – dobór zabezpieczeń i rozwiązań technicznych, wytyczne dla projektowania.    
  • Analizy ryzyka i HAZOP – ocena jakościowa poziomu bezpieczeństwa pożarowego wraz z analizą wpływu przyjętych zabezpieczeń na funkcjonowanie obiektu (w tym technologii), bezpieczeństwo personelu, wpływu na środowisko i bezpośrednie otoczenie zakładu.